informacje

Regulamin Serwisu PCLab.pl

 1. DEFINICJE

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu;
  2. Serwis – serwis internetowy pclab.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://pclab.pl, stanowiący platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, w tym Usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
  3. Usługodawca – podmiot zarządzający Serwisem, prowadzący go oraz udostępniający Usługę, którym jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300., będący jednocześnie właścicielem Serwisu;
  4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika (przez wyświetlenie strony o określonym adresie URL), umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, udostępnieniu zasobów informatycznych Usługodawcy w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii na dany temat oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie.
  5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;
  6. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i ma swój unikalny Login zabezpieczony hasłem;
  7. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
  8. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wykonywać operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
  9. Forum – część Serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach której następuje wymiana pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi informacji i opinii na tematy związane ze sprzętem komputerowym;
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi i funkcjonowania Serwisu. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych usług, zostały udostępnione na stronach internetowych, za których pośrednictwem udostępniane są poszczególne usługi.
  2. Przed skorzystaniem z funkcji Serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.
  3. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
  4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie wszystkich czynności objętych procedurą rejestracyjną dostępną pod adresem https://forum.pclab.pl/index.php?app=core&module=global&section=register.
  5. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka WWW z obsługą cookies
  6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Usługodawcę warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Usługodawcy (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU PCLAB.PL
  1. Dostęp i korzystanie z Serwisu PCLab.pl (Usług/Serwisów) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu PCLab.pl niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu PCLab.pl sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

   2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
   1. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

   2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,

   3. niezamieszczania treści lub elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,

   4. niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,

   5. nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.

   6. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

   7. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

   8. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu PCLab.pl.

  2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Usługodawca ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody 
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
   1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu PCLab.pl i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie PCLab.pl przez Użytkownika;
   3. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
   4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z serwisu PCLab.pl, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
  2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
  3. Usługodawca:
   1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
   2. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
   3. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w serwisie PCLab.pl (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie PCLab.pl, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
   4. ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.
  4. Zakres Usługi lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę. Usługodawca będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu PCLab.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie PCLab.pl, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl/
 7. DANE OSOBOWE
  1. W związku z korzystaniem z poszczególnych usług udostępnianych w ramach Serwisu konieczne może się okazać podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, przy formularzu podawania danych lub w regulaminie odnoszącym się do danej usługi zostaną umieszczone stosowne informacje określające zasady korzystania z danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52 o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
  3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02–672 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: iod@grupaonet.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 8. REKLAMACJE (tryb i sposób składania reklamacji)
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu PCLab.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu PCLab.pl.

  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@onet.pl lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02–672 Warszawa

  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

  6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  7. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować do BOK na adres bok@grupaonet.pl.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisu PCLab.pl jest prawo polskie.
  2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

  3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  4. Usługodawca informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkostwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/ w tym: Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, Dobre praktyki IAB Polska w zakresie reklamy behawioralnej.

  5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

  6. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Serwisu PCLab.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu PCLab.pl. Po ukazaniu się, pod adresem https://pclab.pl/regulamin.html lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie PCLab.pl, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.