informacje

Regulamin Serwisu PCLab.pl

 1. DEFINICJE

  Wszelkie wyrazy pisane wielk liter, ktrych znaczenie zostao zdefiniowane poniej, naley rozumie nastpujco:

  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujcy zasady korzystania z Serwisu;
  2. Serwis – serwis internetowy pclab.pl znajdujcy si pod adresem internetowym http://pclab.pl, stanowicy platform informatyczno-informacyjn podczon do sieci Internet, na ktr skada si szereg elementw waciwych serwisom internetowym, w tym Usuga wiadczona drog elektroniczn na rzecz Uytkownikw;
  3. Usugodawca – podmiot zarzdzajcy Serwisem, prowadzcy go oraz udostpniajcy Usug, ktrym jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitaem zakadowym w kwocie 106.000 z (w caoci wpaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300., bdcy jednoczenie wacicielem Serwisu;
  4. Usuga – usuga wiadczona drog elektroniczn przez Usugodawc, polegajca na udostpnianiu treci na indywidualne danie Uytkownika (przez wywietlenie strony o okrelonym adresie URL), umoliwieniu Uytkownikom wymiany informacji, udostpnieniu zasobw informatycznychUsugodawcy w celu umoliwienia Uytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii na dany temat oraz umoliwieniu Uytkownikom korzystania z mechanizmw informatycznych pozwalajcych wyszuka i wywietli dane zapisane w Serwisie.
  5. Uytkownik – oznacza kad osob, ktra korzysta z Serwisu;
  6. Uytkownik Zarejestrowany – Uytkownik, ktry dokona rejestracji w Serwisie i ma swj unikalny Login zabezpieczony hasem;
  7. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Uytkownika w Serwisie, ktra zostaa przez niego przybrana na etapie zakadania (rejestracji) Konta w Serwisie;
  8. Konto – dostpne dla danego Uytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasa) miejsce w Serwisie, w ktrym Uytkownik moe wykonywa operacje zwizane z funkcjonowaniem w Serwisie;
  9. Forum – cz Serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach ktrej nastpuje wymiana pomidzy Uytkownikami Zarejestrowanymi informacji i opinii na tematy zwizane ze sprztem komputerowym;
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania z Usugi i funkcjonowania Serwisu. Regulaminy szczegowe, dotyczce poszczeglnych usug, zostay udostpnione na stronach internetowych, za ktrych porednictwem udostpniane s poszczeglne usugi.
  2. Przed skorzystaniem z funkcji Serwisu naley uwanie przeczyta niniejszy Regulamin. Uytkownik zobowizany jest do przestrzegania powszechnie obowizujcych przepisw prawa, niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.
  3. Uytkownik moe w kadym momencie zaprzesta korzystania z Serwisu lub usun swoje Konto z Serwisu.
  4. Rejestracja Uytkownika w Serwisie nastpuje przez wykonanie wszystkich czynnoci objtych procedur rejestracyjn dostpn pod adresem https://forum.pclab.pl/index.php?app=core&module=global&section=register.
  5. Do prawidowego korzystania z Usugi wymagane jest:
   1. poczenie z sieci Internet,
   2. przegldarka WWW z obsug cookies
  6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu maj znaczenie dla prawidowoci funkcjonowania Serwisu, jego prawidowego wygldu w przegldarce internetowej stosowanej przez Uytkownika, a take bezpieczestwa danych Uytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Kady Uytkownik powinien stosowa si do wskazanych przezUsugodawc warunkw i wytycznych, a wszelkie dziaania lub zaniechania Uytkownika niezgodne z zaleceniami Usugodawcy (umylne lub nieumylne) dokonywane s na jego wyczn odpowiedzialno i ryzyko.
 3. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBDNE DO KORZYSTANIA Z USUG W PORTALU PCLAB.PL
  1. Dostp i korzystanie z Serwisu PCLab.pl (Usug/Serwisw) moliwe jest dla Uytkownikw na platformach systemw operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze speniajcego wymogi ww. systemw operacyjnych oraz poprzez dowolne typy pocze internetowych o przepustowoci co najmniej 700 kilobitw/s, przy wykorzystaniu przegldarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu penego wywietlania treci Serwisu PCLab.pl niezbdne jest rwnie wczenie obsugi plikw cookies oraz obsugi JavaScript w przegldarce internetowej. Zalecane jest aby Uytkownik przed skorzystaniem z Serwisu PCLab.pl sprawdza czy posiadany przez niego sprzt komputerowy spenia wymogi techniczne okrelone w niniejszym Regulaminie.

   2. Odrbne regulaminy dotyczce poszczeglnych Usug mog okrela dodatkowe warunki techniczne niezbdne do korzystania z tych Usug.

 4. OBOWIZKI UYTKOWNIKA
  1. Uytkownik zobowizuje si do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowizujcymi przepisami prawa, normami spoecznymi i obyczajowymi oraz zasadami wspycia spoecznego, a w szczeglnoci do:
   1. niezamieszczania treci o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposb naruszajcych prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczeglnoci zawierajcych treci pornograficzne, obraajcych uczucia religijne, wzywajcych do nienawici rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujcych piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniajcych techniki amania danych, wirusy i inne podobne,

   2. dziaania w sposb nienaruszajcy praw innych Uytkownikw, w szczeglnoci praw majtkowych i osobistych praw autorskich,

   3. niezamieszczania treci lub elementw graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,

   4. niepodejmowania dziaa, ktre mogyby utrudni lub uniemoliwi funkcjonowanie Serwisu,

   5. nieuywania nickw, tytuw, opisw, treci itp. bdcych wyrazami powszechnie uznawanymi za obraliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawizujcych do takich wyrazw.

   6. niezamieszczania treci propagujcych uywanie narkotykw bd nie dopuszczonych do obrotu rodkw odurzajcych, propagujcych nadmierne spoywanie alkoholu, zawierajcych linki do stron www naruszajcych prawo lub dobre obyczaje lub zawierajcych dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

   7. nieuprawiania dziaalnoci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

   8. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testw penetracyjnych i testw bezpieczestwa Serwisu PCLab.pl.

  2. W przypadku gdy Uytkownik odmwi usunicia treci, o ktrych mowa w ust. 1, Usugodawca ma prawo usun je samodzielnie, ewentualnie zablokowa lub usun Konto Uytkownika Zarejestrowanego.
  3. Uytkownik Zarejestrowany zobowizuje si, e w przypadku wystpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usugodawcy z tytuu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Uytkownika Zarejestrowanego treci w Serwisie, przejmie na siebie w caoci koszty ewentualnego postpowania sdowego, koszty zastpstwa procesowego oraz zasdzonych lub ustalonych w drodze ugody
 5. ODPOWIEDZIALNO
  1. Uytkownik ponosi odpowiedzialno za:
   1. sposb, w jaki Uytkownik korzysta z Serwisu PCLab.pl i za jakiekolwiek wynike z tego skutki;
   2. Materiay, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie PCLab.pl przez Uytkownika;
   3. szkody wynikajce z niezgodnych z obowizujcymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu dziaa Uytkownika;
   4. informacje pobrane z Internetu, w szczeglnoci z serwisu PCLab.pl, za skutki ich wykorzystania przez Uytkownika oraz za ich przydatno dla Uytkownika.
  2. Uytkownik jest wiadomyzagroe wystpujcych w sieci Internet, w szczeglnoci w zakresie ewentualnych wama do systemu Uytkownika, przej hase przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Uytkownika wirusami oraz mogcych powsta w takich wypadkach szkd. Uytkownik zobowizany jest do zachowania w poufnoci swojego hasa do okrelonych Usug.
  3. Usugodawca:
   1. dooy naleytej starannoci, aby korzystanie z Usug i Serwisw odbywao si zgodnie z Regulaminem i speniao wszystkie wymagania okrelone w regulaminach poszczeglnych Serwisw, Usug, jednoczenie Usugodawca informuje, i mog wystpi problemy z dostpem do Usug, Serwisw, w szczeglnoci spowodowane parametrami sprztu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczeglnych regulaminach Usug, Serwisw;
   2. informuje, i problemy techniczne bd ograniczenia techniczne sprztu komputerowego, z ktrego korzysta Uytkownik (firewalle - blokady, niewaciwe wersje odtwarzacza plikw multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mog ograniczy lub umoliwi Uytkownikowi dostp do Usug, Serwisw bd wpywa na ich jako;
   3. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Uytkownikomdostpu do czci lub caoci prezentowanych w serwisie PCLab.pl (Materiaw), w przypadku stosowania przez tych Uytkownikw sprztu lub oprogramowania wpywajcego na sposb odbioru treciprezentowanych w Serwisie PCLab.pl, w tym, w szczeglnoci ograniczajcego lub wyczajcego publikacj okrelonych treci z Serwisu.
   4. ze wzgldu na niezalene od Usugodawcy waciwoci sieci Internet oraz sprztu komputerowego Uytkownika, Usugodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakconego dostpu do Usug, Serwisw.
  4. Zakres Usugi lub sposb funkcjonowania Serwisu moe by w kadym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usugodawc. Usugodawca bdzie informowa na amach Serwisu o kadej zmianie zakresu udostpnianych funkcji.
 6. POLITYKA PRYWATNOCI
  1. Usugodawca informuje, i podczas korzystania z Serwisu PCLab.pl w komputerze Uytkownika zapisywane s krtkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane s inne technologie (np. local storage). Instalacja plikw „cookies” jest konieczna do prawidowego wiadczenia Usug w Serwisie PCLab.pl, w tym w szczeglnoci w celu dokonania personalizacji treci udostpnianych Uytkownikowi. W plikach "cookies" znajduj si informacje niezbdne do prawidowego funkcjonowania Serwisw, w szczeglnoci tych wymagajcych autoryzacji.
  2. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj Uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Szczegowe informacje na temat polityki prywatnoci, w szczeglnoci uywania Cookies lub innych technologii (local storage) zawieraj odrbne regulaminy dotyczce poszczeglnych Usug oraz dokument Polityka Prywatnoci dostpny dla wszystkich Uytkownikw na stroniehttps://polityka-prywatnosci.onet.pl/
 7. DANE OSOBOWE
  1. W zwizku z korzystaniem z poszczeglnych usug udostpnianych w ramach Serwisu konieczne moe si okaza podanie przez Uytkownika swoich danych osobowych. W sytuacji, o ktrej mowa powyej, przy formularzu podawania danych lub w regulaminie odnoszcym si do danej usugi zostan umieszczone stosowne informacje okrelajce zasady korzystania z danych osobowych Uytkownikw przez Usugodawc.
  2. Administratorem danych osobowych Uytkownikw jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52 o ile odrbny regulamin lub formularz dotyczcy danej Usugi nie stanowi inaczej.
  3. Usugodawca przetwarza bdzie dane osobowe Uytkownikw wycznie w celu wykonania danej Usugi i w zakresie niezbdnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Uytkownikw w innym celu ni wskazany w zdaniu poprzednim odbywa si bdzie wycznie po uzyskaniu zgody Uytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Kady Uytkownik ma prawo wgldu do swoich danych osobowych, a take prawo ich poprawiania i dania ich usunicia. W tym celu naley si zwrci listownie do Usugodawcy na adres Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Pilotw 10, 31-462 Krakw lub wysa wiadomo drog e- mailow na adres: reklamacje@onet.pl W przypadku, gdy dane osobowe s konieczne do wykonania danej Usugi danie usunicia tych danych osobowych jest rwnoznaczne z owiadczeniem o rozwizaniu umowy o wiadczenie danej Usugi.
 8. REKLAMACJE (tryb i sposb skadania reklamacji)
  1. Kademu Uytkownikowi Serwisu PCLab.pl przysuguje prawo do zoenia reklamacji w sprawach zwizanych z funkcjonowaniem Serwisu PCLab.pl.

  2. Reklamacje naley skada drog elektroniczn na adres:reklamacje@onet.pllub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Pilotw 10, 31-462 Krakw

  3. Usugodawca rozpatrzy reklamacj w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  4. Odpowied na reklamacj zostanie przesana do Uytkownika na adres podany przez Uytkownika w reklamacji.

  5. Usugodawca zastrzega sobie prawo do wyduenia terminu podanego w pkt 3 powyej - o nie wicej ni 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczeglnych dziaa i ustale lub napotka przeszkody niezalene i niezawinione od Usugodawcy (awarie sprztu, sieci internetowej itp). Usugodawca ponadto zastrzega, e rozpatrzenie reklamacji moe wymaga uzyskania od Uytkownika dodatkowych wyjanie- czas udzielania wyjanie przez Uytkownika kadorazowo przedua okres rozpoznania reklamacji.

  6. Uytkownik bdcy konsumentem ma moliwo skorzystania z pozasdowego sposobu rozstrzygania sporw przed Staym Polubownym Sdem Konsumenckim przy Wojewdzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowiehttp://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotw uprawnionych do rozstrzygania sporw konsumenckich znajduj si pod nastpujcym adresem:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  7. Wszelkie informacje o naruszeniach naley kierowa do BOK na adresbok@grupaonet.pl.

 9. POSTANOWIENIA KOCOWE
  1. Prawem waciwym do stosunkw prawnych, wynikajcych z korzystania przez Uytkownikw z Usug, Serwisu PCLab.pljest prawo polskie.
  2. Spory pomidzy Usugodawc a konsumentem dotyczce wiadczenia poszczeglnych Usug mog by zakoczone polubownie w drodze postpowania przed sdem polubownym na zasadach okrelonych w regulaminie tego sdu, np. przed staymi polubownymi sdami konsumenckimi przy wojewdzkich inspektorach inspekcji handlowej, o ktrych mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.z 2009r. Nr151, poz. 1219), na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia regulaminu organizacji i dziaania staych polubownych sdw konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

  3. Sprawa sporna pomidzy Usugodawca a konsumentem moe by rozpatrywana przez sd polubowny tylko po zakoczeniu postpowania reklamacyjnego i w przypadku, jeeli obie strony sporu wyra na to zgod. W pozostaych wypadkach ewentualne spory zostaj poddane sdom waciwym zgodnie z postanowieniami przepisw Kodeksu postpowania cywilnego.

  4. Usugodawca informuje, e przystpi do wikszoci kodeksw dobrych praktyk w ramach czonkostwa w organizacji pracodawcw Zwizek Pracodawcw Brany Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzib w Warszawie (IAB Polska), ktrych tre ze wskazaniem sygnatariuszy, dostpna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/ w tym: Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegowych zasad ochrony maoletnich w audiowizualnych usugach medialnych na danie,Dobre praktyki IAB Polska w zakresie reklamy behawioralnej.

  5. Z zastrzeeniem zdania nastpnego, Usugodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowizujce przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczeglnoci w przypadku zmian w obowizujcych przepisach prawa.

  6. Zmiany Regulaminu bd komunikowane Uytkownikom w Serwisu PCLab.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu staj si skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu PCLab.pl. Po ukazaniu si, pod adresem https://pclab.pl/regulamin.html lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie PCLab.pl, informacji o zmianach w Regulaminie, Uytkownik powinien niezwocznie zapozna si ze zmianami, gdy korzystanie z Usug lub Serwisw po takim ogoszeniu stanowi akceptacj nowej treci Regulaminu przez Uytkownika.